Batxillerat social
                                                                             Batxillerats  
                                                                                                                                   Núria Ollè i Andrea Rubio 4tB d'ESO
Social
Humanístic
Institucions i estranger
Per un futur...
Menú principal

QUÈ ÉS?

El Batxillerat és un cicle educatiu de dos cursos escolars (16-18 anys) que combina la unió entre els objectius generals dels continguts de les matèries comunes amb la diversitat i especificitat que ofereixen els seus diferentsitineraris formatius.   

                             

COM SI POT ARRIBAR A UN BATXILLERAT?                 

 • Títol de graduat d’ESO                                                                   
 • Tenir superats els estudis de 1r cicle experimental (14-16 anys) d’ensenyament secundari. Ordre 4 de maig de 1987 (DOGC Nº 854)
 • Haver superat un mòdul professional de nivell 2
 • Títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau)
 • Haver superat els 3 cursos comuns d’Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963
 • Títol de Tècnic (Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)) .En aquest cas els alumnes tenen dret a convalidació de matèries de Batxillerat
 • Haver superat 2n de BUP (màxim dues assignatures pendents)

MATÈRIES DEL BATXILLERAT:

Matèries comunes i hores lectives setmanals

 

1r curs

2n curs

Llengua Catalana i Literatura

4 h (quadrimestral)

1 h tot el grup

1 h el grup desdoblat

Llengua Castellana i Literatura

4 h (quadrimestral)

1 h tot el grup

1 h el grup desdoblat

Anglès

3 h

2 h tot el grup

1 h el grup desdoblat

Història de la Filosofia

-

3 h

Filosofia i Ciutadania
Ciències pel Món contemporani

4 h

-

Història

-

3 h

Educació Física

2 h

-

Tutoria

1 h

1 h


Matèries de modalitat
 • Modalitat de Humanitats i Ciències Socials:

1r curs

2n curs

Llatí I

Economia i organització d’empreses I

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Literatura Castellana

Literatura Universal

Economia

Llatí II

Economia i organització d’empreses II

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Literatura Catalana

Història de l’Art
 • La modalitats de Humanitats i Ciències Socials es destinada a aquells que vulguin orientar-se cap estudis relacionats amb l’Economia, llengües, Història, Filosofia, Turisme, Geografia, Art, Periodisme...

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia:

1r curs

2n curs

Biologia I

Física I

Química I

Tecnologia Industrial I

Dibuix TècnicI

C de la Terra i el Medi Ambient I

Biologia II

Física II

Química II

Tecnologia Industrial I

Dibuix Tècnic II

C de la Terra i el Medi Ambient II

Electrotècnia

 •  La modalitat de Ciències i Tecnologia es destinada a aquells que vulguin orientar-se cap a estudis relacionats amb la Biologia, Química, Enginyeries, Economia, Medicina, Psicologia, Física, Aeronàutica, Medi Ambient, Geologia, Farmàcia, Veterinària, Disseny...
Matèries optatives
 1.       Francès (1r)
 2.    Alemany (1r)
 3.       Sociologia i Psicologia (1r)
 4.        Estadística (2n)
 5.        Electrònica (1r, només per a la modalitat de Ciències i Tecnologia)
 6.         Informàtica (2n, només per a la modalitat de Ciències i Tecnologia)